Redigera mallar i Meddelandecenter

Från Mikromarc Wiki
Version från den 7 oktober 2009 kl. 14.22 av Kiersti (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

Denna instruktion beskriver hur du redigerar mallar. En mer utförligt beskriven instruktion med bilder, finns att hämta här.

MM2 Meddelandecenter levereras med fem standardmallar, som inte kan redigeras. Detta säkerställer att du alltid har en fungerande mall för dina olika meddelandetyper om något inte skulle fungera med de mallar som du själv skapar. För att ändra rubriker, texter och vilka uppgifter som anges i ett brev, måste du först kopiera den mall du vill redigera. Detta gör du i Meddelandecenter, under fliken Mallar. För att kunna arbeta med mallarna måste du ha behörigheten Database administrator.


Skapa kopia av mall

För att skapa en kopia av en mall gör du enligt följande:

 1. Markera den mall du vill kopiera
 2. Klicka på knappen Skapa en kopia i den övre knappraden
 3. Fönstret Malldesign öppnas
 4. I fältet Mallens namn, högst upp i skärmbilden, anger du vad mallen ska heta. Namnet måste vara unikt i databasen
 5. Klicka på ikonen Spara/Fil längst till vänster i den övre knappraden och välj alternativet Spara till databasen


Ändra text i textfält

För att ändra texterna i meddelandemallen gör du så här:

 1. Markera mallen som du vill göra ändringen i, genom att dubbelklicka på den eller markera den och klicka på ikonen Redigera
 2. Fönstret Malldesign öppnas. Ta reda på vad textfältet som du vill ändra i heter. Samtliga textfält inleds med fyrkant (#), t.ex. #RESERVEDTITLESARRIVED
 3. Klicka på knappen Översättningar längst ner till höger i skärmbilden
 4. Fönstret Textfält och översättningar öppnas. Välj fliken Fältnamn
 5. Sök rätt på textfältet som du vill ändra, markera det och klicka på ikonen Redigera
 6. Fönstret Översättning öppnas. I fältet Text på standardspråk skriver du in texten som du vill ändra till. Kom ihåg att ändra även för andra språk (markera dem i listan och klicka på Redigera). Klicka på OK för att spara


Nytt textelement

Om du vill lägga in ett nytt textfält bör du först registrera fältnamnet (d.v.s. namnet på textelementet). För att göra detta gör du enligt följande:

 1. Klicka på knappen Översättningar i skärmbildens nedre kant
 2. Fönstret Textfält och översättningar öppnas. Välj fliken Fältnamn och klicka på ikonen Ny
 3. Fönstret Översättning öppnas. Namnge det nya fältet efter Fältnamn. Namnet måste vara unikt för database, bör inledas med fyrkant (#) och skrivas med versaler. Exempel: #NYTTFALT
 4. Skriv in texten som ska synas i meddelandet i fältet Text på standardspråk. Klicka på OK
 5. Om du vill ha översättningar till andra språk väljer du fliken Översättningar, markerar det språk du vill lägga till, dubbelklickar eller markerar och klickar på knappen Redigera, och skriver in den översatta texten


När textfältet har skapats kan du lägga in det i mallen. Gör så här:

 1. Gå tillbaka till fönstret Malldesign och klicka på knappen Nytt element i den övre menyn. Välj alternativet Textfält
 2. Markera med hjälp av muspekaren var du vill placera textfältet. Justera fältets storlek efter behov, men tänk på att hålla dig inom den rödmarkerade marginalen. Ett textfält är i regel inte högre än en ruta
 3. Klicka på knappen Properties överst i den högra menyn. Under rubriken Utseende finns ett fält med namnet Text. Klicka på det, så att den grå knappen med tre prickar visas. När du klickar på den gråa knappen öppnas ett fönster där du ska skriva in namnet på det textfält du önskar lägga till. Textfältsnamnet måste vara identiskt med det namn som du tidigare la in
 4. Textfältsnamnet ska nu synas i mallen. Klicka på knappen Förhandsgranska i den övre, horisontella menyn
 5. Om textfältet ser ut som du önskar, klickar du på knappen Validera, i den övre, horisontella menyn
 6. Du bör nu få meddelandet att ”Skriptet är OK”. Klicka på OK
 7. Spara mallen till databasen


Ändra placering av och storlek på ett element

Du kan enkelt ändra ett elements (t.ex. ett textfälts) placering genom att klicka på det med muspekaren och dra det dit du vill ha det. Om du vill flytta flera element håller du ner Shift-tangenten medan du klickar. Elementets storlek ändrar du genom att markera elementet och dra i prickarna i hörnen/på sidorna.

Obs! Elementen kan endast flyttas inom ett databand, och inte från ett databand till ett annat.


Ändra typsnitt, textstorlek och textjustering

För att kunna redigera ett elements formatering måste du först markera det i mallbilden. Tryck sedan på knappen Properties i menyn till höger. Typsnitt (Font) och textjustering (TextAlign) ändrar du i tabellen som nu visas till höger, under rubriken Utseende. När du klickar i fältet till höger om Font, visas en liten fyrkant med tre prickar. När du klickar på denna öppnas fönstret Tecken, i vilket du kan ange hur du vill att texten som du har markerat ska formateras. Klicka OK för att spara.

På samma sätt ändrar du textjustering. Klicka i fältet till höger om TextAlign. En liten grå ruta med en pil visas. Klicka på denna och välj hur du vill justera texten. Dina ändringar syns direkt i mallbilden till vänster, därför kan du lätt prova dig fram tills du är nöjd.


Koppla mallen till en rutin

Denna instruktion beskriver hur du kopplar en mall till en rutin. Mer information om vilka inställningar som du kan göra för en rutin, hittar du i manualen för Meddelandecenter som du kan hämta här.

Om du har skapat en ny mall, måste du koppla den till en rutin innan du kan använda den. Detta gör du i MM2 Meddelandecenter under fliken Inställningar:

 1. Namn på rutinen: Här anger du namnet på den rutin du vill koppla den nya mallen till. Du kan antingen skapa en ny rutin eller använda en redan befintlig genom att klicka på pilknappen till höger om fältet, välja önskad rutin och klicka på OK. I detta exempel kopplar vi en nyskapad mall med namnet Kopia av avisering till en redan befintlig rutin, nämligen Avisering
 2. Meddelandetyp: Om du har valt att koppla mallen till en befintlig rutin, visas den typ av meddelande som är kopplad till rutinen automatiskt i fältet för Meddelandetyp. Om du har skapat en ny rutin måste du dock själv ange meddelandetyp
 3. Sänd som: Här anger du i vilken form du vill skicka meddelandet – som brev, e-post eller SMS. Bredvid varje alternativ kan du därefter med hjälp av pilknappen ange vilken mall som ska kopplas till rutinen – i detta exempel mallen med namnet Kopia av Avisering
 4. Spara inställningarna. Om du har skapat en ny rutin kommer den nu att finnas med i listan under fliken Rutiner


Ändra rubrik

Om du inte är nöjd med hur rubrikerna för de olika meddelandena ser ut, kan detta ändras i respektive mall. Detta exempel utgår från mallen Ersättningskrav, men alla rubriker i samtliga mallar är uppbyggda enligt samma princip. Detta innebär att alla rubriker består av ett textelement och ett dataelement.

andrarubrik1.jpg

Textelementet genererar i detta exempel texten ”Krav om ersättning från”, medan dataelementet hämtar uppgiften om bibliotekets namn från databasen.

andrarubrik2.jpg


Ändra texten för textelementet

Om du vill ändra texten ”Krav om ersättning från” till exempelvis ”Ersättningskrav från”, gör du enligt följande:

 1. Klicka på knappen Översättningar längs ner på skärmbilden
 2. Fönstret Textfält och översättningar öppnas. Välj fliken Fältnamn och sök texten ”#COMPENSATION” i sökfältet uppe till höger. Under denna flik ändrar du vilken text som visas på standardspråk. Markera fältet #COMPENSATION och klicka på knappen Redigera
 3. Ett nytt fönster öppnas. I fältet för Text på standardspråk skriver du in den nya texten ”Ersättningskrav från”
 4. För att ändra översättningarna även för de språk som visas i rutan Andra översättningar markerar du det språk du vill ändra och klickar på knappen Redigera översättning längst ner till vänster i skärmbilden. Klicka sedan OK och OK samt Stäng för att återvända till mallen
 5. Förhandsgranska och spara med hjälp av knapparna i den övre menyn

Ändra biblioteksnamn

I alla mallar hämtas biblioteksnamnet från databasen med hjälp av ett dataelement. Det namn som hämtas är det som har lagts in i Databasadministrationen under respektive enhet. Om du ändrar biblioteksnamnet i Databasadministrationen kommer du att få ett felmeddelande varje gång du loggar in. Därför rekommenderas du istället att avlägsna dataelementet helt och ersätta det med ett textfält där du skriver in det biblioteksnamn som du vill ska visas i meddelandet. Gör så här:

 • Klicka på rubriken så att den markeras. Klicka på knappen Bindings i högermenyn och klicka i fältet Value under rubriken Utseende så att en grå knapp med tre prickar visas
 • Klicka på den grå knappen. Ett nytt fönster öppnas

andrabiblioteksnamn2.jpg

 • Ersätt texten ”GetData(”LG.Library.name”)” med bibliotekets namn inom citationstecken

andrabiblioteksnamn3.jpg

 • Förhandsgranska och spara


Infoga bild

Denna instruktion beskriver hur du gör för att lägga in en bild (t.ex. ditt biblioteks logotyp) i en meddelandemall.

 1. Klicka på ikonen Nytt element i den övre menyn och välj alternativet Bild
 2. Markera var i mallen du vill placera bilden genom att klicka i mallbilden. Platsens storlek justerar du genom att dra i prickarna i hörnen och kanterna av det fält som skapas
 3. Den bild du önskar använda måste ligga i en egen fil och får inte vara alltför stor, eftersom mallens totala storlek inte får överskrida 32 KB. Vilken bildfil du önskar använda anger du genom att klicka på knappen Properties i högermenyn och sedan klicka i fältet Image under rubriken Utseende, så att en grå knapp med tre prickar visas
 4. När du klickar på den grå knappen öppnas ett nytt fönster. Här letar du rätt på den fil du vill använda och klickar på knappen Öppna
 5. Bilden visas nu i mallbilden
 6. Klicka på Förhandsgranska och kontrollera att mallen ser ut som du vill ha den
 7. Validera mallen och spara


Ändra hylla

Som standard är det inställt att uppgiften om hylla hämtas från exemplarbilden. Detta går att ändra, så att uppgiften om hylla hämtas från katalogposten istället. Gör så här:

 • Markera databandet som följer efter #Shelf. Klicka på Bindings i menyn till höger
 • Klicka i fältet Value under rubriken Utseende och klicka därefter på den lilla, grå knapp med tre prickar som visas
 • Ett nytt fönster som är delat i två fält öppnas. Radera texten ”dataBand2[”Shelf”]” i fältet till vänster

andrahylla1.jpg

 • I det högra fältet klickar du på plustecknet vid ”dataBand2”. Markera sedan pm_value11 och dra över värdet till vänsterfältet, alternativt skriv in texten ”dataBand2[”pm_value11”]” direkt i vänsterfältet. Det ska då se ut så här:

andrahylla2.jpg

 • Klicka på OK
 • Validera mallen och spara


Ändra uppgift om låntagargrupp

Denna instruktion beskriver hur du ändrar uppgift om låntagargrupp i en brevmall i MM2 Meddelandecenter.

Som standard hämtas uppgift om låntagargrupp till brevmallen från beskrivningsfältet. En del bibliotek önskar att uppgiften om låntagargrupp istället ska hämtas från fältet Gruppnamn. (Se MM2 Cirkulation, Administration, Låntagargrupper. Markera valfri låntagargrupp i listan och klicka på knappen Redigera i vänstermenyn. Ett nytt fönster öppnas. Här ser du vilka fält som omnämns ovan.) Denna ändring kan du enkelt göra själv, genom att följa instruktionen nedan.

 1. Öppna MM2 Meddelandecenter
 2. Välj fliken Mallar
 3. Dubbelklicka på den mall som du vill ändra i (om det är standardmallen så måste du skapa en kopia, och sedan koppla den till rutinen), eller markera den och klicka på knappen Redigera
 4. Fönstret Malldesign öppnas. Till höger om textfältet #BORROWERGROUP ligger ett annat fält med texten ”dataBand1["Grp_Description"]” Markera detta genom att klicka på det
 5. Gå sedan till högermenyn och klicka på den gul-gröna knappen Bindningar/Bindings
 6. Klicka på fältet Value under rubriken Utseende. En liten grå knapp med tre prickar visas. Klicka på den
 7. Ett nytt fönster öppnas. Texten ”dataBand1["Grp_Description"]” visas i vänsterfältet. Töm fältet
 8. I det tomma vänsterfältet skriver du nu in texten ”dataBand1["Grp_Code"]”. Klicka på OK
 9. Förhandsgranska
 10. Spara till databasen
 11. Klicka på OK för att återvända till fliken Mallar


Lägga till uppgift om kölista

Om du i dina kravbrev saknar upplysning om att det är kö på exemplaret, kan du lägga till den informationen i mallen med hjälp av denna instruktion. När du har gjort denna justering kommer texten "Annan låntagare i kö" att visas i kravbrevet om exemplaret är reserverat av en annan låntagare. Gör så här:

 1. Starta Meddelandecenter
 2. Kontrollera vilken mall ni använder för er kravrutin. Du ser det genom att plocka upp rätt rutin under fliken Inställningar och klicka på dubbelpilen vid fältet Sänd som
 3. Välj fliken Mallar. Dubbelklicka på rätt mall. Om ni använder standardmallen måste du först skapa en kopia. Det går nämligen inte att redigera standardmallarna
 4. Klicka på knappen Nytt element i den övre menyn. Välj Textfält. Markera med hjälp av muspekaren var du vill placera textfältet. Det bör ligga i det område i mallen som kallas ”detail2”. Justera fältets storlek efter behov, men tänk på att hålla dig inom den rödmarkerade marginalen. Ett textfält är i regel inte högre än en ruta
 5. Klicka på knappen Properties/Egenskaper överst i den högra menyn
 6. Under rubriken Utseende finns ett fält med namnet Text. Klicka på det, så att den grå knappen med tre prickar visas. När du klickar på den gråa knappen öppnas ett fönster med ordet ”text”. Markera ”text” och tryck Delete, så att det nya textfältet är helt tomt
 7. Se till att det nya textfältet i mallen fortfarande är markerat, och klicka på den gulgröna knappen Bindings/Bindningar i menyn till höger
 8. Klicka i fältet Value/Värde under rubriken Utseende och klicka därefter på den lilla, grå knapp med tre prickar som visas
 9. Ett fönster med två fält öppnas. Expandera databand2 i det högra fältet genom att klicka på plustecknet. Markera Waitlist_Text
 10. Dra Waitlist-Text över till det vänstra fältet med hjälp av muspekaren
 11. Klicka på OK
 12. Justera eventuellt textfältets utseende med hjälp av instruktionen "Ändra typsnitt, textstorlek och textjustering" ovan


Lägga till låntagares personnummer

Denna instruktion beskriver hur man gör för att lägga till låntagarens personnummer i en brevmall. Exemplet beskriver hur du lägger till uppgiften i en aviseringsmall.

Uppgiften om låntagarens telefonnummer finns inte fördefinierad i malldesignsfunktionen, vilket i praktiken innebär att du kommer att få ett felmeddelande om du förhandsgranskar mallen i malldesignsfönstret (dock inte om du förhandsgranskar breven efter att de har genererats i aviseringsrutinen).


Gör så här: Observera att om det är en standardmall du vill ändra, så måste du skapa en kopia av mallen och ändra i den. När ändringarna är gjorda måste du ändra inställningarna för avsieringsrutinen, så att rätt mall används vid aviseringskörningen. Läs mer om detta ovan.

 1. Infoga ett nytt textfält där du vill att låntagarens telefonnummer ska visas
 2. Se till att fältet är markerat. Klicka sedan på den gulgröna knappen Bindningar/Bindings i högermenyn. Klicka på fältet Värde/Value. En liten grå knapp visas då. Klicka på den
 3. I fönstret som öppnas skriver du in följande: "#PHONE"+" "+dataBand1["Tlf"]
 4. Klicka på OK för att spara
 5. Klicka sedan på knappen Egenskaper/Properties bredvid knappen Bindningar/Bindings i högermenyn. Klicka på fältet Text så att en grå knapp visas. Klicka på den. I fönstret som öppnas tar du bort texten "Text". Klicka på OK för att spara.

Mer information om hur du formaterar text i mallarna (teckenstorlek etc) finner du ovan.

Glöm inte att spara mallen till databasen när du är klar.

Se även